EXHIBITION PRAGUE 2020 "FIRE, WALK WITH ME ! "

1.Jitro alchymistu .JPG
Exhibition1.JPG
Exhibition2.JPG
4.OUROBOROS.jpg
Exhibition5.JPG
yitkampak2.JPG
THE GOLEM IS A MYTH FOR OUR TIME.JPG
FIRE WALK WITH ME !.JPG
8.JPG
7.JPG
3.jpg
5.JPG
2.jpg
4.JPG
yk7.JPG
profil.JPG
studioyitkampak.JPG
yit5.JPG
Siberut.JPG
a1.JPG
a4.JPG
a2.JPG
6.JPG
Transformation2020.JPG

Výstava “OHNI, SE MNOU POJĎ ! “ - Yit Kampak & Daniel Jirkovský

Oba autory spojuje podobný náhled na svět.

V jejich životní i tvůrčí etapě nastal zlom, kdy přestávají řešit sami sebe a nahlížejí na principy fungování kosmu, přírody duchovní i hmotné.

Jejich lidský vývoj vstoupil do transpersonální etapy.

Autorka Yit Kampak používá řeč symbolů, které se vyskytují napříč kulturami.

Had, živly, archetypální geometrické tvary a barvy, lidské tělo jako zrcadlo kosmu.

Oko – práh vnitřního a vnějšího.

Autor Daniel Jirkovski upustil od klasického pojetí definice šperku.

Jeho objekty dostávají konceptuální rovinu a  nositel šperku se tak stává šiřitelem myšlenky , nositel je pak sám uměleckým dílem a to je možné vnímat jako princip alchymie.

Spoluprací s generačně mladším kolegou autorka nachází elixír mládí a autor se zkušenou umělkyní nalézá kámen mudrců..

Marián Jiří František Šprta

 

EXHIBITION  “FIRE , WALK WITH ME !“ - Yit Kampak & Daniel Jirkovsky

Both authors share a similar view of the world.

There was a turning point in their life and creative stages, when they
ceased to be concerned with themselves and look at the principles of
the functioning of the cosmos, spiritual and material nature.

Their human development has entered a transpersonal stage.

Yit Kampak uses the language of symbols that occur across cultures.

Snake, elements, archetypal geometric shapes and colours, human body
as a mirror of the cosmos.

Eye - threshold of the inner and outer.

Author Daniel Jirkovski has abandoned the classical concept of jewelry
definition.

His objects get conceptual level and the jewelry holder becomes the
propagator of an idea, the wearer is himself a work of art and this
can be perceived as the principle of alchemy.

By working with her younger colleague, the author finds the elixir of
youth and the author and the experienced artist find the Philosopher’s
stone.

 
© yitka-kampak-art.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma